Blog

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิ.ย. 64 โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม-บรรจง ริมทอง) ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน นี้ ในนามโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้