หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ใช้กิจกรรมหลักดังนี้

 • กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์

เป็นกิจกรรมที่เน้นเนื้อหาสาระที่เด็กต้องการรู้ เด็กควรจะรู้ และสิ่งที่ครูต้องการรู้ โดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ เด็กเรียนรู้ ได้จากการฝึกปฏิบัติจริง ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด

 • กิจกรรมสร้างสรรค์

เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างอิสระ ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะหรือวิธีการต่างๆ เป็นเครื่องมือ

 • กิจกรรมเสรี

เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้เด็กได้เล่นภายในห้องเรียน เหมือนนอกห้องเรียน โดยจัดหาสื่ออุปกรณ์ต่างๆอย่างหลากหลายทั้งของจริง ของจำลอง เพื่อให้บรรยากาศมีความคล้ายคลึงกับบ้านมากที่สุด ซึ่งเด็กจะมีโอกาสเลือกเล่นอย่างอิสระ ตามความสนใจ บางขณะ เด็กบางคนมีความสนใจและความต้องการที่แตกต่างกัน เด็กก็สามารถเล่นได้ตลอดเวลา หรือช่วงเวลาที่เด็กว่างจากการทำกิจกรรมอื่นโดยยึดกติกา ข้อตกลง ซึ่งครูตกลงกับเด็กหรือเด็กกับเด็กทำการตกลงกันเอง เพื่อให้การเล่นเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

 • กิจกรรมกลางแจ้ง

เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนมีโอกาสได้นำเด็กออกไปเล่นนอกห้องเรียน เพื่อได้ออกคำสั่งให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายหรือแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจ ความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก

 • กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ

เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะของ เสียงเพลง เครื่องเคาะจังหวะ คำคล้องจองและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดจังหวะมา ประกอบการเคลื่อนไหว

 • กิจกรรมเกมการศึกษา

เป็นเกมพื้นฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม เน้นทางด้านสติปัญญา เป็นกิจกรรมการเล่นที่จัดเพื่อให้ผู้เล่นกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบและการจำแนก โดยมีเกณฑ์หรือกติกาในการเล่น

 • ยุทธศาสตร์ฝ่ายวิชาการ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 • ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
 • พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนระหว่าง โรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน
 • ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลาย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสนเทศเพื่อเป็นฐานในการศึกษา
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • ส่งเสริมให้ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ของครูในด้านเนื้อหา วิชา เทคนิคการสอนและวิธีการวัดผล ประเมินผล

          ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ ของโลกโลกาภิวัฒน์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีของประเทศ การจัดการศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดย

 • ระดับประถมศึกษา

เน้นกระบวนการเรียนรู้ การใช้ภาษาในการสื่อสาร การพัฒนาตนเองและการร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขในการเรียน คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวินัยอันดีงาม