Donation/ร่วมบริจาค

โรงเรียน BOYS เน้นการเรียน การสอนพระพุทธศาสนาเป็นแนวการปฏิบัติจริง เพื่อสืบทอดและรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไป โดยมีการสอนแบบบูรณาการในทุกรายวิชา ให้ทุนการศึกษาเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกคนไม่ว่า จนหรือรวย จาก อ.1 ไปจนชั้นสูงสุด ป.4 และถึง ม.6 (เมื่อมีห้องเรียนพร้อม)
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทำบุญ

 1. Mr.&Mrs. Jim Cissell (2,500 ดอลลาร์สหรัฐ) บริจาคทำบุญ 75,465 บาท
 2. Mr.&Mrs. Steve Sills (2,500 ดอลลาร์สหรัฐ) บริจาคทำบุญ 75,465 บาท
 3. คุณอัจฉราภรณ์ (อมรศิลป์) พรหมชาติ บริจาคทำบุญ 10,000 บาท
 4. ผู้ปกครอง ด.ญ.เบญญาภา และ ด.ญ. บุณยนุช กองกาญจน์ บริจาคทำบุญ 5,000 บาท
 5. คุณประเสริฐ สมบัติศรี บริจาคทำบุญ 5,000 บาท
 6. พระครูภัทรปัญญานุยุต เจ้าคณะตำบลไร่น้อยเขต 2 เจ้าอาวาสวัดบ้านปลาดุก บริจาคทำบุญ 4,000 บาท
 7. คุณวาสนา รัชอินทร์ บริจาคทำบุญ 2,000 บาท
 8. คุณสิงห์ทอง ธามณี บริจาคทำบุญ 2,000 บาท
ktb-boys

โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ :

ที่อยู่: เลขที่ ๑๔๙ / ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยสามารถโอนผ่านธนาคารกรุงไทย
สาขาบิ๊กซี อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี “โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์”
บัญชีเลขที่ 773-0-46289-3
หรือที่โรงเรียน

กรณีต้องการหลักฐาน/ใบเสร็จรับเงิน เพือไปลดหย่อนภาษี

 1. ส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางไลน์ หรือ Inbox ของ facebook หรือทางอีเมล์โรงเรียน
 2. ระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร ของผู้บริจาคให้ชัดเจน
 3. โรงเรียนจะออกหนังสือส่งกลับตามที่อยู่ที่แจ้งเข้ามา