About

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ (Buddhist Orphan Youth School (BOYS))

     ก่อนที่จะมาเป็นโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์นั้น นายอาคม-นางบรรจง ริมทอง ผู้ก่อตั้งองค์กร Youth Exchange Scholarship (YES Thailand) โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศทั่วโลกประมาณ 30 ประเทศ และเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร (YES1) และโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 (YES2) จนถึง ปัจจุบันนี้กว่า 30 ปีแล้วนั้น ทำให้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านการเรียน การสอนของต่างประเทศมาโดย ตลอดซึ่งได้พบครู อาจารย์ และนักเรียนนานาชาติ ผมได้ตั้งปณิธานไว้นานแล้ว และมีแนวคิดที่จะสร้างโรงเรียนและพัฒนาการศึกษา ให้แก่เด็กชาวบ้าน เด็กท้องถิ่น ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในตัวเมืองได้ และเพื่อทดแทนพระคุณของแผ่นดินเกิด เพื่อสนองปณิธานที่เคยตั้งใจไว้ จึงเกิดโรงเรียน “ยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์” ขึ้นที่ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรก

     เราจึงได้ขออนุญาตจัดตั้ง “โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ชีวิต และครอบครัวของเรา และเพื่อตอบแทนสังคม โดยมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณการ ที่เน้นการสื่อสาร ๓ ภาษา ไทย อังกฤษ จีน และเน้นทักษะการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง และเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นคนดี ด้วยการปลูกฝั่งจิตสำนึกการเป็นคนดีอย่างยั่งยืน และ“เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาเด็กในท้องถิ่นและเด็กชาวบ้าน” เพื่อก้าวสู่ World Class Standard” โดยมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ไทย จากรุ่นสู่รุ่นต่อไปให้คู่กับประเทศไทยไปตลอดกาล


วิถีพุทธนำทาง สร้างทักษะอาชีพและภาษา วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่โลกสันติภาพสากล
“ยิ้ม ไหว้ ให้บริการและผูกมิตร คือชีวิตของยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ “
“เก่งภาษา จรรยาเด่น เน้นกีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

Bilingual Etiquette Sport Technology


     ปัจจุบัน (ปี2562) ได้เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (จะพัฒนาให้ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6) โดยเปิดทำงานการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านทักษะชีวิต และ ด้านวิชาการ ด้วยการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน Trilingual Program (TP) ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เน้นกิจกรรมปลูกฝั่ง คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของพระพุทธศาสนา และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง