นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

     โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ จัดระบบการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน มีการปลูกฝังวิถีพุทธศาสนา เพื่อสร้างวินัย เน้นคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักศีล 5

ยุทธศาสตร์ฝ่ายวิชาการ

 • ส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 • ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
 • พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนระหว่าง โรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน
 • ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลาย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสนเทศเพื่อเป็นฐานในการศึกษา
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • ส่งเสริมให้ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ของครูในด้านเนื้อหา วิชา เทคนิคการสอนและวิธีการวัดผล ประเมินผล
18664_๒๑๐๖๑๘_3
18664_๒๑๐๖๑๘_17