ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-9

ทำความสะอาดโรงเรียนโดยการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค พื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ทำความสะอาดโรงเรียนโดยการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค พื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *