Donation for creating world peace.

โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ BUDDHIST ORPHAN YOUTH SCHOOL
Buddhism preaches in creating skilled, for careers and languages. Development for global peace.
วิถีพุทธนำทาง สร้างทักษะอาชีพและภาษา
วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่โลกสันติภาพสากล

     มูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม – บรรจง ริมทอง) ได้ก่อตั้งโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนแล้ว เมื่อ 16 พ.ค.62 ประเภทสามัญศึกษา ในระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษา 3 มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน มีการปลูกฝังวิถีพุทธศาสนา เพื่อสร้าง ระเบียบวินัย เน้นคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการปฏิบัติตนตามหลัก ศีล 5 เพื่อเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีมากกว่า 40,000 บาทต่อคนต่อปี ด้วยนโยบาย “เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก โรงเรียนยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม YES Thailand และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงบางส่วน ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ ด้วยปัจจุบันทางโรงเรียนกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหอพักให้เป็นอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ปกครองที่จะนำบุตร – หลาน เข้าศึกษาต่อ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจะเปิดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 และขยายห้องเรียนต่อไปในอนาคตจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นห้องเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในขณะนี้ทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อรองรับนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อ

การทำบุญเพื่อสร้างกุศลนั้น เราพบเห็นกันในหลายรูปแบบ

  1. การบริจาคเงินทำบุญให้วัด วัดก็นำเงินไปสร้างโบสถ์ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อความสวยงามและใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนากับผู้ที่มาทำบุญซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัยที่ต้องเข้าวัดเพื่อทำจิตใจให้สงบอยู่แล้ว และมีกำลังดูแลพระพุทธศาสนาเพียงระยะสั้นๆ ขาดโอกาสปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัยซึ่งทำได้ในโรงเรียน
  2. การบริจาคเงินทำบุญให้โรงพยาบาล ก็นำไปสร้างอาคาร ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับไว้รักษาและช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งล้วนเป็นการทำบุญในบั้นปลายชีวิต ซึ่งโรงพยาบาลได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลโดยตรงและมีจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งโรงพยาบาลก็เช่นกัน ขาดโอกาสปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัยซึ่งทำได้ในโรงเรียน
  3. การบริจาคเงินทำบุญให้โรงเรียน การศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี ถือศีล 5 ตามแบบวิถีพุทธ รู้จักการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เจ็บป่วยน้อยลง มีสุขภาพแข็งแรง เพราะเข้าใจวิธีดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตั้งแต่วัยเด็กเยาว์วัย สามารถช่วยลดปัญหาเรื่องการเจ็บป่วย ลดภาระการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่ยังเด็กเพื่อลดความโลภ โกรธ หลง ลดลงได้อย่างถาวร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเกิดสันติสุขนั้นเป็นการสร้างบุญโดยตรงกับเด็กที่พร้อมจะเติบโตและพัฒนาสังคม ศาสนาและประเทศชาติต่อไป

     อย่างไรก็ตามการที่ท่าน ทำบุญกับโรงเรียนที่จัดการศึกษา ท่านจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสม โรงเรียนที่ขาดแคลน ไม่หวังผลกำไร และสามารถปฏิบัติได้จริง มีความน่าเชื่อถือ เพราะมีให้เลือกหลากหลาย เช่น โรงเรียนรัฐบาล (มีงบสนับสนุน) โรงเรียนวัด โรงเรียนเอกชน ที่เป็นโรงเรียนไม่มุ่งหวังผลกำไรก็มีมากท่านคงหาข้อมูลได้ไม่ยากนัก

     โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School (BOYS) เป็นโรงเรียนที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร (Non Profitable) ให้ทุนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 3 ภาษาไทย อังกฤษ จีนโดยนำวิถีพุทธศาสนามาให้นักเรียนปฏิบัติจริงตามหลักของศีล 5 โดยมี บ้าน วัด โรงเรียน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน อย่างจริงจัง เพื่อบรรลุเป้าหมาย สู่สันติภาพของโลกได้

ดังนั้นท่านผู้มีจิตศรัทธาที่เคารพ ขอนำเสนอโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร (Non Profitable)ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ควรเลือกในการทำบุญ เพื่อสร้างกุศลร่วมกัน และสานต่อเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะท่านที่ต้องชำระภาษีประจำปี การบริจาคให้โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เป็น 2 เท่า ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

     นอกจากนี้แล้วทางโรงเรียน พร้อมให้การสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ห้างร้าน หรือองค์กร ต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน โดยทางโรงเรียนยินดีที่จะให้ใช้พื้นที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ กิจการของท่าน (Banner) ในพื้นที่ Website ของโรงเรียน หรือในรูปแบบการติดตั้งป้ายโฆษณา (ไวนิล) ในบริเวณรั้วโรงเรียน(ตามข้อเสนอของทางโรงเรียน) และทางโรงเรียนยินดีที่จะเข้าพบท่าน/ผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการ เพื่อแนะนำตัว และอธิบายถึงเจตนารมณ์ของโรงเรียนให้ท่านเข้าใจยิ่งขึ้น

     โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีจิตเมตตา ขอรับการสนับสนุนบริจาคเงินทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงอาคารเรียนหลังใหม่ ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธา โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โดยสามารถโอนผ่านธนาคารกรุงไทย
สาขาบิ๊กซี อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี “โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์”
บัญชีเลขที่ 773-0-46289-3
หรือที่โรงเรียน

โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 062-1722218 , 062-1822217
Facebook : โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School
ID Line : boy _ school
E-Mail : boysschool62@gmail.com ,admin@boyschool.org