บริจาค สร้างสะพานบุญ เพื่อพัฒนาสู่โลกแห่งความสุข และสันติภาพอย่างยั่งยืน

วิถีพุทธนำพา สร้างทักษะอาชีพและภาษา
วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่โลกแห่งความสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืน
Buddhist pathways for Working skills & for Languages,
Academic Progression, Development of Sustainable Happiness and world peace.

โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ (BUDDHIST ORPHAN YOUTH SCHOOL – BOYS)

     มูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม – บรรจง ริมทอง) ได้ก่อตั้งโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเอกชนในระบบ ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนแล้ว เมื่อ 16 พ.ค.62 ประเภทสามัญศึกษา ในระดับชั้น ก่อนปฐมวัย, อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษา 6 และจะขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษา 6 มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน มีการปลูกฝังวิถีพุทธศาสนา เพื่อสร้าง ระเบียบวินัย เน้นคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านทุจริต ด้วยการปฏิบัติตนตามหลัก ศีล 5 เพื่อเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยนโยบาย “เรียนฟรี 15 ปี ไม่มีค่าเทอม 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และจีน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก โรงเรียนยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม YES Thailand และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงบางส่วน ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ ด้วยปัจจุบันทางโรงเรียนกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ปกครองที่จะนำบุตร – หลาน เข้าศึกษาต่อ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจะเปิดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และขยายห้องเรียนต่อไปในอนาคตจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นห้องเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในขณะนี้ทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อรองรับนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อ

การทำบุญเพื่อสร้างกุศลนั้น เราพบเห็นกันในหลายรูปแบบ และดังต่อไปนี้

  1. การบริจาคเงินทำบุญให้วัด วัดก็นำเงินไปสร้างโบสถ์ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อความสวยงามและใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนากับผู้ที่มาแสวงบุญซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัยที่ต้องเข้าวัด วัยเกษียร วัยที่ต้องทำตัวทำใจให้สงบนิ่งอยู่แล้ว จึงไม่มีเวลาและโอกาสในการที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่วัด ให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเพียงพอ วัดมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเกี่ยวกับกิจของสงฆ์ เพื่อให้ชาวพุทธศาสนาได้นิมนต์มาจัดกิจกรรมต่างๆ ที่บ้านหรือที่วัด เช่น กิจกรรมขึ้นบ้านใหม่, งานแต่งงาน, งานฌาปนกิจ, งานวันเกิด, งานต่ออายุ และงานอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเป็นกิจของสงฆ์ นอกจากนั้น วัดยังเป็นส่วนสำคัญที่จัดงานประเพณีประจำปี ในวันสำคัญต่างๆทางศาสนา เช่น วันวิสาขะบูชา, วันเข้าพรรษา, วันออกพรรษา, วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น จะเห็นว่า วัดมีกิจกรรมที่เป็นกิจของสงฆ์มากมาย ที่ต้องปฏิบัติเพื่อชุมชนและสาธารณะ ดังนั้นวัดจึงขาดโอกาสที่จะขัดเกลา อบรมบ่มนิสัยให้เด็กๆ 2-18 ปี ให้เข้าถึงแนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นคนดีในสังคมได้น้อยกว่า เด็กที่มาจากโรงเรียนวัด, โรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จึงมีปัญหา มีข่าวโกงกิน คอร์รัปชันกันไปทั่วทุกองค์กร และมีกำลังดูแลพระพุทธศาสนาเพียงระยะสั้นๆ ขาดโอกาสปลูกฝังระเบียบ
  2. การบริจาคเงินทำบุญให้โรงพยาบาล ก็นำไปสร้างอาคาร ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับไว้รักษาและช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งล้วนเป็นการทำบุญในบั้นปลายชีวิต ซึ่งโรงพยาบาลได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลโดยตรงและมีจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งโรงพยาบาลก็เช่นกัน ขาดโอกาสปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัย
  3. การบริจาคเงินทำบุญให้โรงเรียน การศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี ถือศีล 5 ตามแบบวิถีพุทธ รู้จักการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เจ็บป่วยน้อยลง มีสุขภาพแข็งแรง เพราะเข้าใจวิธีดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตั้งแต่วัยเด็กเยาว์วัย สามารถช่วยลดปัญหาเรื่องการเจ็บป่วย ลดภาระการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่ยังเด็กเพื่อลดความโลภ โกรธ หลง ลดลงได้อย่างถาวร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนนั้นเป็นการสร้างบุญโดยตรงกับเด็กที่พร้อมจะเติบโตและพัฒนาสังคม ศาสนาและประเทศชาติต่อไป

     อย่างไรก็ตามการที่ท่าน ทำบุญกับโรงเรียนที่จัดการศึกษา ท่านจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสม โรงเรียนที่ขาดแคลน ไม่หวังผลกำไร และสามารถปฏิบัติได้จริง มีความน่าเชื่อถือ เพราะมีให้เลือกหลากหลาย เช่น โรงเรียนรัฐบาล (มีงบสนับสนุน) โรงเรียนวัด โรงเรียนเอกชน ที่เป็นโรงเรียนไม่มุ่งหวังผลกำไรก็มีมากท่านคงหาข้อมูลได้ไม่ยากนัก

     โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School (BOYS) เป็นโรงเรียนที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร (Non Profitable) ให้ทุนเรียนฟรี 15 ปี ไม่มีค่าเทอม 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และจีน เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 3 ภาษาไทย อังกฤษ จีนโดยนำวิถีพุทธศาสนามาให้นักเรียนปฏิบัติจริงตามหลักของศีล 5 โดยมี บ้าน วัด โรงเรียน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน อย่างจริงจัง เพื่อบรรลุเป้าหมาย พัฒนาสู่โลกแห่งความสุขและสันติภาพอย่างยั่งยืน

เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ควรเลือกในการทำบุญ เพื่อสร้างกุศลร่วมกัน นิติบุคคล บริษัทห้างร้าน บุคคล ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อลดละความโลภ โกรธ หลง ไม่โกงไม่กินของคนรุ่นใหม่ในวันข้างหน้า โดยเฉพาะท่านที่ต้องชำระภาษีประจำปี การบริจาคให้โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เป็น 2 เท่า ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

     โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ใคร่ขอฝากข้อคิดให้ท่านผู้มีจิตเมตตาได้พิจารณาและตรึกตรอง ในการสร้างบุญ สร้างกุลศล เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ตนเอง หากท่านประสงค์ที่จะสร้างคน สร้างชาติ สร้างโรงเรียนวิถีพุทธ สร้างชาวพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืน เชิญร่วมสร้าง “ศูนย์กลางยุวพุทธศาสนา (พุทธา พบธรรม) ร่วมบริจาคได้ที่

โดยสามารถโอนผ่านธนาคารกรุงไทย
สาขาบิ๊กซี อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี “โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์”
บัญชีเลขที่ 773-0-46289-3
หรือที่โรงเรียน

โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 062-1722218 , 062-1822217
Facebook : โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ Buddhist Orphan Youth School
ID Line : boy _ school
E-Mail : boysschool62@gmail.com ,admin@boyschool.org