เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน:

อักษรย่อภาษาไทย ย.พ.อ.

อักษรย่อภาษาต่างประเทศ BOYS

     ตราประจำโรงเรียนเป็นแผนที่โลก รูปวงกลมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ BOYS อยู่ด้านในวงกลมด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ มีช่อดอกราชพฤกษ์ชูขนานทั้ง 2 ด้านตัวอักษร BOYS และรูปแผนที่โลก หมายถึง เยาวชนไทยผู้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนวัฒนธรรมต่างประเทศอันเป็นภาษาสากลที่จำเป็นต่อการศึกษาเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศ


สีประจำโรงเรียน:


สีเขียว – ขาว”
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม และสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นธรรมชาติ
สีขาว หมายถึง ความงามที่บริสุทธ์


ดอกไม้ประจำโรงเรียน:

“ดอกราชพฤกษ์” เป็นต้นไม้ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศไทย มีคุณค่าสูง มีมงคลนาม หมายถึงเป็นพรรณไม้แห่งพระราชา ดอกสีเหลืองสดใส เป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา

วิสัยทัศน์

จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีอย่างยั่งยืนด้วยหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการดำรงตนอย่างมีคุณค่า ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ปรัชญาของโรงเรียน

“เก่งภาษา จรรยาเด่น เน้นกีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

คำขวัญของโรงเรียน

“ยิ้ม ไหว้ ให้บริการและผูกมิตร คือชีวิตของยุวทูตศึกษา”

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • ยิ้ม ไหว้ ให้บริการ และผูกมิตร
 • ซื่อสัตย์
 • ประหยัด
 • ขยัน, อดทน อดกลั้น
 • สร้างมิตรผูกพันธ์

ความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์

 • เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
 • การจัดการเรียนรู้ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน
 • ไม่มุ่งหวังผลกำไร
 • เรียนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 • มีครูไทยและครูต่างชาติ
 • การปลูกฝัง ระเบียบวินัย เน้นคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการปฏิบัติตนตามหลัก ศีล 5
 • โรงเรียนวิถีไทย (ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทยสู่สากล)