“เรียนฟรีทุกระดับชั้น”

Donation for creating World Peace

มูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม – บรรจง ริมทอง) ได้ก่อตั้งโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา (โรงเรียนเอกชนเพื่อสาธารณะและไม่มุ่งหวังผลกำไร) เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 (และเพิ่มชั้นเรียนทุกปีจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน มีการปลูกฝังวิถีพุทธศาสนา เพื่อสร้าง ระเบียบวินัย เน้นคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการปฏิบัติตนตามหลัก ศีล 5 

มอบทุนการศึกษาเรียนฟรี มากกว่า 40,000 บาทต่อคนต่อปี ด้วยนโยบาย “เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย”

Buddhist Orphan Youth School (BOYS)

MERIT Foundation (Arkom-Banjong Rimthong) founded the Buddhist Orphan Youth School which is officially a private school. (Local Public Non- Profitable school) This primary school was opened for teaching and learning on May 16, 2019, starting from Pre-school up to 3rd grade. (will add up every year to grade 12.) The integrated learning management is in 3 languages: Thai, English and Chinese. Cultivating in the Buddhist way to create discipline, emphasizing morality and ethics by observing the 5 precepts of Buddhism leading to sustainable social quality.

The Buddhist Orphan Youth School provides free scholarships of more than 40,000 baht per student every year with the “free education” program  

ร่วมทำบุญก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน
วิถีพุทธนำพา สร้างทักษะอาชีพและภาษา วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่โลกแห่งความสุขและสันติ