“เรียนฟรีทุกระดับชั้น”

Donation for creating World Peace

มูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม – บรรจง ริมทอง) ได้ก่อตั้งโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา (โรงเรียนเอกชนเพื่อสาธารณะและไม่มุ่งหวังผลกำไร) เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 (และเพิ่มชั้นเรียนทุกปีจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน มีการปลูกฝังวิถีพุทธศาสนา เพื่อสร้าง ระเบียบวินัย เน้นคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการปฏิบัติตนตามหลัก ศีล 5 

Buddhist Orphan Youth School (BOYS)

MERIT Foundation (Arkom-Banjong Rimthong) founded the Buddhist Orphan Youth School which is officially a private school. (Local Public Non- Profitable school) This primary school was opened for teaching and learning on May 16, 2019, starting from Pre-school up to 3rd grade. (will add up every year to grade 12.) The integrated learning management is in 3 languages: Thai, English and Chinese. Cultivating in the Buddhist way to create discipline, emphasizing morality and ethics by observing the 5 precepts of Buddhism leading to sustainable social quality.

ร่วมทำบุญก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน
วิถีพุทธนำพา สร้างทักษะอาชีพและภาษา วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่โลกแห่งความสุขและสันติ
Arkom Rimthong, สู้แล้วรวย
การพัฒนาการศึกษาตามแบบฟินแลนด์ ประเทศอันดับ 1 ของโลก
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนโดยสมบูรณ์ โดยประเทศญี่ปุ่น