กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สร้างประสบการณ์ทักษะชีวิต ด้วยการจัดกิจกรรม เกษตร อุตสาหกรรม และการพาณิชย์

โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สร้างประสบการณ์ทักษะชีวิต สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ด้วยการจัดกิจกรรม เกษตร อุตสาหกรรม และ การพาณิชย์ ช่วงก่อนปิดเรียนกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกข้าวปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยจุลทรีย์ และการปลูกแหนแดงเพื่อการสร้างรายได้ ซึ่งได้มีผู้ที่สนใจได้สั่งซื้อแหนแดงกับทางโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร สร้างรายได้ในยุคโควิด รอสถานการณ์คลี่คลาย แล้วนักเรียนกลับมาชื่นชมผลงานของตนเองกันนะครับ…#Learning for fun, Playing for knowledge.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *