คุณครูทุกท่านปฏิบัติภาระกิจเตรียมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning เพื่อความสะดวกและการเรียนอย่างต่อเนื่องให้กับลูกๆ ยุวพุทธทุกคน

หลังจากเสร็จภาระกิจการสอนออนไลน์ในช่วงเช้าคุณครูทุกท่านจะปฏิบัติภาระกิจเตรียมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning เพื่อความสะดวกและการเรียนอย่างต่อเนื่องให้กับลูกๆ ยุวพุทธทุกคน

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *