คำขวัญวันเด็ก ปี 2565 Thailand National Children’s Day 2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ความว่า
“คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ”
[ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ]
วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2564
“Thai children should think wisely and be responsible for society.” ‘รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม’

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *