Category Archives: News

Join us

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนดนตรี มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (พร้อมเรียนรู้ทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ) มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู ศรัทธาและยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา