BOYS’s Pathway to creating Happiness and World Peace 1

เส้นทาง พัฒนาสู่ความสุข และโลกแห่งสันติภาพสากล ของโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์
(Buddhist Orphan Youth School)

เอกลักษณ์ (Identity)

วิถีพุทธนำพา สร้างทักษะอาชีพและภาษา

วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่ความสุขและสันติภาพสากล

Buddhism Pathway, Working Skills and Languages,

Academic Progress, Development of Happiness and World Peace.

     มูลนิธิพัฒนาชีวิต (อาคม – บรรจง ริมทอง) ได้ก่อตั้งโรงเรียนยุวพุทธศึกษาอุปถัมภ์ โดยไม่มุ่งเน้น ไม่หวังผลกำไร(Non- profit organization) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆรุ่นใหม่ ให้เทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง และเป็นธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชนคนใกล้เมือง โดยเฉพาะชาวบ้าน ท้องถิ่น ในเขต ต.ไร่น้อย อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ และใกล้เคียง ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ เปิดทำการเรียนการสอนแล้ว เมื่อ 16 พ.ค.62 ประเภทสามัญศึกษา ในระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษา 6 มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน มีการปลูกฝังจิตสำนึก ตามแนวทางของ พระพุทธศาสนา เพื่อสร้าง ระเบียบวินัย เน้นคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการปฏิบัติตนตามหลัก ศีล 5 เพื่อเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีมากกว่า 40,000 บาทต่อคนต่อปี ด้วยนโยบาย “ทุนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ๑)โรงเรียนยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร ๒) องค์กร(โครงการ)แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม YES Thailand และ ๓)ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลบางส่วน ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่ดีเพื่อให้มีคุณภาพ ด้วยปัจจุบัน(ปี๒๕๖๓)ทางโรงเรียนกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหอพักเดิม ให้เป็นอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองที่จะนำบุตร – หลาน เข้าศึกษาต่อ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจะเปิดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 และขยายห้องเรียนต่อไปในอนาคตจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะ ดังนั้นห้องเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในขณะนี้ทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อรองรับนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในโอกาสข้างหน้า

วิถีพุทธนำพา (Buddhism Pathway)

     โดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในทุกรายวิชา เพื่อนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เป็นวิทยาศาสตร์ มาเป็นแนวทาง ให้ยึดหลักศีล ๕ ข้อ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักโขมย ไม่โกหก ไม่พูดเท็จ ไม่แย่งภรรยา/สามีของคนอื่น ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด บวกกับคติพจน์ของโรงเรียนที่เน้นว่า: ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน แบ่งปัน อดทนอดกลั้น สร้างมิตรผูกพันธุ์ เด็กๆจะต้องระลึกอยุ่เสมอว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน นั่งสมาธิ เดินจงกรม สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อสร้างให้จิตของนักเรียนสงบ(ทุกระดับ) ปรับเปลี่ยนตนเองเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ไม่เป็นคนก้าวร้าว ไม่นิยมความรุนแรง ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ไม่โกง ไม่กิน จัดให้มี วัด หรือ ศูนย์พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสร้างสุข และสันติ ในโรงเรียน (Buddhist Youth Center for Happiness and Peace)

More

สร้างทักษะ อาชีพและภาษา(Working Skills and Languages)

     ในทุกๆชั่วโมงแห่ง การเรียนการสอนแบบบูรณาการในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในชั่วโมงวิชา การงานอาชีพ และนอกเวลาเรียน เพื่อสร้างทักษะ อาชีพให้หลากหลายอาชีพ เช่น งานเกษตร งานอุตสาหกรรม งานพาณิชย์ พร้อมทั้งสอดแทรก ภาษาอังกฤษ และจีน เพื่อให้เกิดความชำนาญในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถทที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพ เมื่ออยู่ในวัยทำงาน ถ้าเด็กยังเรียนอยู่กับโรงเรียนแห่งนี้จนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนคือ สายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสายอาชีพ (ประกาศณีย์บัตร วิชาชีพ, ป.วช.) โรงเรียนจะมีโอกาสสร้างทักษะ ความชำนาญให้เด็กๆ คนละไม่ต่ำกว่า 15-16 ปี โดยการสร้างงาน เกษตร งานอุตสาหกรรม งานพาณิชย์ ปลูกผักสวนครัว ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาสวยงาม ในทุกขั้ตอนให้เด็กทำด้วยตัวเองและนำไปจำหน่ายด้วยตัวเอง โดยเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปกครอง บุคคลภายนอกมาเป็นครูผู้สอนและนำปฏิบัติเป็นต้น

More

วิชาการก้าวหน้า (Academic Progress)

     งานด้านวิชาการ โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 3 ภาษา ไทย อังกฤษและจีน ให้เป็นแบบธรรมชาติ ให้เกิดทักษะ ในการฟัง ในการพูด ในการอ่านและเขียน ซึ่งจะเน้น ปรัชญา คำขัวญ และคติพจน์ ของโรงเรียนมีดังนี้

More

พัฒนาสู่ความสุขและโลกสันติภาพสากล (Development of Happiness and World Peace)

     นักเรียนใหม่เข้ามาเรียนเมื่ออายุ เพียง 2 ขวบ และเรียนจนเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน ระดับมัธยมปลาย หรือ ประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ ใช้เวลาทั้งสิ้น 15-16 ปั ซึ่งนานเพียงพอที่จะหล่อหลอมให้นักเรียนทุกคนจะสามารถ ซึมซับ รับเอาคำสอน รับเอาทักษะชีวิต ความชำนาญ ในทุกต้านจากโรงเรียน เพื่อนำสิ่งดีๆ ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุข และสันติ

More